باران...

  دمـش گــــرم… باران را می گــویم… به شـــــانه ام زد و گفت: خسـته شـــدی…. تو استراحت کن من می بارم….    
/ 4 نظر / 44 بازدید
مرداد 96
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
14 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
حکایت
1 پست
مادر
1 پست
عشق
1 پست